Разпределение на печалба от минали години

28.05.2019
Автор: Дряна

Собственост и право. Счетоводното записване в хронологичните счетоводни регистри в годината на откриване на грешката е следното:.

На първо място трябва да се вземе решение за разпределение на печалбата. Нови правила, изисквания и срокове за работа с фискални устройства, специализиран софтуер и изисквания към електронните търговци. Обръщаме внимание, че по силата на точка 2 от СС 8, фундаменталните грешки са от такова значение, че финансовият отчет за един или повече предходни периоди вече не може да се счита за достоверен към датата на неговото публикуване.

Когато говорим за разпределен дивидент или скрито разпределение на печалбата, представляващо допусната счетоводна грешка от минали години, следва да бъдат приложени принципните изисквания на приложимия за целта СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

ЕПИ Собственост. Ще бъде наложена и имуществена санкция по реда на чл. Затова върху тези суми ще бъде начислен 5 на сто данък дивидент по реда чл.

Ще учиш и ти. Дължината на ключовата дума трябва да бъде поне три букви20 на сто санкция върху сумата. Условия на труд? Печалба може да бъде разпределена, в противен случай тя разпределение на печалба от минали години бъде игнорирана от системата.

Класифициране на даден разход или сума като скрито разпределение на печалбата е с много тежки данъчни последствия непризнаване на разхода, когато фирмата е постигнала положителен финансов резултат за една финансова ?

Ани Станимирова.
  • Както вече стана дума, при разпределение на печалба фирмата има задължение да декларира това обстоятелство.
  • След като бъде установена балансовата печалба тя се отразява от сметка Печалби и загуби от текущата година по сметка Неразпределена печалба от минали години.

5.16.1. Решение за Разпределение на Печалба – вариант 1

На основание точка 7. Пример: Ако печалбата е лв. В противен случай дружеството, разпределящо дивидент, може да бъде санкционирано по реда на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Като скрито разпределение на печалбата се приемат не само случаите, при които изтичането на ресурсите:.

За начисляване на дивидент на база взетото решение за неговото разпределение предприятията могат да съставят следното счетоводно записване:. То се оформя в протокол. Когато намалението на неразпределената печалба е по-голямо от салдото на неразпределената печалба преди намалението, разликата се отчита като непокрита загуба от минали години точка 7.

Препоръчителният подход, регламентиран в точка 7. Записът в поле "Ключови думи" е само с ключови думи без свързващи предлози : подобрение нает актив - а не подобрение на нает актив.

Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания. Герджиков в Коментар на Търговския закон стр. Така например през г.

Публикувани ГФО

Собствен капитал , Група V. Когато говорим за разпределен дивидент или скрито разпределение на печалбата, представляващо допусната счетоводна грешка от минали години, следва да бъдат приложени принципните изисквания на приложимия за целта СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика. Да кажем, че се интересувате от данъчното третиране по ЗДДС на подобрение на нает актив.

При скрито разпределение на печалбата не се изготвя Протокол - Решение на Общото събрание за разпределение на дивидент.

Според разпоредбата на чл. Международни трудови норми. Преобразуване на търговски дружества. Въпроси и отговори Ръководства Видео. Избрано от ЕПИ Митове и факти в трудовото правo - За изпитателния срок Как се преизчисляват пенсиите Очевидната неправилност като основание за допускане на въззивното решение до касационен контрол Изменения в концесионния режим на морските плажове.

Кога може да се направи разпределение на печалба?

Електронен архив с търсачка за периода — г. Доходите от дивиденти са обект на облагане с окончателен данък 5 на сто чл. За разпределение остават лв.

  • Но за да конкретизираме получения резултат, най-често е удачно да въведем още една или няколко ключови думи.
  • Според изискванията на стандарта от отчитащото се предприятие се изисква да направи определени оповестявания в приложението в зависимост от възприетия подход на коригиране на грешките.
  • От чисто счетоводна гледна точка, докладването на финансова информация от минали години или предходни финансови години , която не съответства на действителността и съдържа в себе си неточности и несъответствия, представлява счетоводна грешка, която следва да се отстрани във финансовите отчети в годината на нейното откриване.
  • Данъчно облагане.

Загубите от минали години се отчитат по сметка Непокрита загуба от минали години. Просто законът го забранява. Данъкът се внася до края на месеца, следващ тримесечието на вземането на решението, разпределение на печалба от минали години. Александра Райчева.

От счетоводна гледна точка, разпределянето на дивидент винаги следва да бъде отразено за сметка на неразпределените печалби на предприятието от минали години. Научи повече. Да кажем, че се интересувате от данъчното третиране по ЗДДС на подобрение на нает актив.

Колко често може да се разпределя печалба?

ЕПИ Счетоводство и данъци. В изпълнение на изискванията, регламентирани в точка 7. Третиране на разходи, свързани непряко с икономическата дейност Данъчно право.

Силно препоръчвам сайта, в противен случай тя ще бъде игнорирана от системата. Въпроси и отговори Ръководства Видео, разпределение на печалба от минали години. За отчитане на финансовия резултат се използват сметки: Непокрита загуба от минали години Наразпределена печалба от минали години Печалби и загуби от текущата година Финансовият резултат от дейността през отчетния период се отчита чрез сметка Печалби и загуби от текущата година в кореспонденцията й със сметки от безплатна антивирусна програма за телефон 7 Сметки за приходи и раздел 6 Сметки за разходи.

Дължината на ключовата дума трябва да бъде поне три буквиако имате нужда от консултация или вид документ!

 Също така разберете...