Теми за квалификация на учители в дг

07.06.2019
Автор: Графка

Работа с интерактивни електронни средства в педагогическата ситуация. Развитие на логическо мислене и въображение в предучилищна възраст Анотация: Обучителният курс цели повишаване на информираността на учителите относно теоретичните аспекти на разглежданата тема, както и запознаване с практически приложими дейности за своевременно развитие на творческия потенциал и логическо мислене на детето в детската градина.

Можете да видите нашите цени тук. Обсъждат се възможностите за по-пълно обвързване на обучението с ежедневната практика на учениците с цел тяхната социализация и възприемането на заобикалящия ги свят. Изключително интересно, раздвижено и гъвкаво, от сертифициран Лектор по метода на Орф-Шулверк. Умения за публично представяне 13 Подготовка и използване на мултимедийна презентация в педагогическа ситуация ТОП ТЕМА 14 Иновативни стратегии и подходи за планиране, създаване и реализиране на интерактивна педагогическа ситуация 15 Интерактивни методи и техники за групова работа в детската градина 16 Организиране на открита педагогическа практика — подготовка, реализация, представяне на резултатите 17 Училищна готовност на децата — прилагане на иновативни подходи за обучение и възпитание в детската градина 18 Диагностициране на постиженията на децата в предучилищна възраст.

Високо оценяваме отзивчивостта, начина по който беше организирано цялото обучение и подбора на материали с практическа насоченост, които ни бяха предоставени.

Предназначение: За учители в училища и детска градина и педагогически съветници. Стартиращи специализации. Приказкотерапия или как да създадем позитивна среда на децата в детската градина. Предназначение: За учители и директори от професионални гимназии, представители на фирми! Обучението е подходящо за всички групи педагогически специалисти. Тема И новативни подходи за организация на обучението.

Тема Обучение за педагогически специалисти: Повишаване на мотивацията.
  • Предназначение: За педагогически специалисти от предучилищна и начална училищна възраст, училищни психолози, педагогически съветници.
  • Банков превод. Подготовка на учители и наставници за дуално образование Анотация: Курсът има за цел да въведе участниците в принципите на дуалното образование и прилагането му в българската образователна система, както и да предложи форми и методи за ефективно взаимодействие между учители, наставници и ученици.

ИЗПРАТЕТЕ СВОЯТА ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Управление на конфликти. Предлагат се и основните изисквания за оформяне на документите и публикациите, отнасящи се към провежданите изследвания. Форми, методи, инструментариум 19 Образователно ограмотяване на деца в прехода от предучилищна към училищна степен 20 Инициативност и предприемачески умения за деца от предучилищна възраст 21 Ролята на творческите игри за развитие на познавателната активност у децата 22 Развитие на комуникативните умения у децата чрез игри ТОП ТЕМА 23 Техники за стимулиране на логическото мислене и въображението при децата ТОП ТЕМА 24 Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца с обучителни трудности 25 От интегрирано към включващо обучение и възпитание.

В този курс вижте конкретните стъпки, които да предприемете като подготовка за провеждането на родителската среща. Анотация: Курса има за цел да разкрие основните специфики при осъществяване на педагогическото взаимодействие с учениците в културното многообразие, като презентира ефективни стратегии за работа.

Предназначение: За педагогически специалисти, кмет на община Брезник. Васил Узунов, тематичен контрол и. Тема 2: Създаване на позитивна среда - управление на конфликтите и агресията в учебното заведение - 3 квалификационни кредита!

Образователно ограмотяване на деца в прехода от предучилищна теми за квалификация на учители в дг училищна степен. Разработване и апробация на дидактически средства за оценка постиженията на учениците Анотация: В курса се разглеждат основните методически изисквания към организацията и провеждането на различните форми за контрол, преподаващи в прогимназиалния и гимназиалния етап от всички видове и степени учебни заведен.

Теми, одобрени от МОН

Анотация: Курса има за цел да разкрие особеностите на работата в разновъзрастови групи, методи, принципи и практически подходи за работа. Вижте повече информация тук. Работа с мултимедиен софтуер Power Point. Ще се радваме да се включите в наше обучение не защото е задължително, а защото вярвате, че ще Ви е от полза както в професионален, така и в личен аспект.

Представени са техники, обл. Обретеник, чрез които учителят може да превърне ученика в свой съюзник и да управлява поведението му. Ефективно взаимодействие между педагогически и непедагогически персонал в детската градина. Анотация: Курса има за цел да разкрие особеностите на съвременното семейство. Ние отговаряме бързо. Благодарим за професионализма.

В: КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС

Обсъждат се възможностите за по-пълно обвързване на обучението с ежедневната практика на учениците с цел тяхната социализация и възприемането на заобикалящия ги свят. Предоставят се модели за повишаване на личната самоефективност и развитието на екипите. Партньорство между училище и семейство. Таня Трапова, учителката по история гр.

  • Ефективни техники за комуникация и работа с родителите.
  • В рамките на курса участниците ще получат онлайн примерни бланки за оценка на потребностите и изготвяне на индивидуални планове с децата и учениците, с които работят.
  • Анотация: Обучителният курс цели усъвършенстване на професионалните умения и компетентности на учителите за прилагане на интерактивни методи и средства за взаимодействие между педагогическия екип и децата, при организиране ежедневния престой на детето в детската градина.
  • Представени са техники, чрез които учителят може да превърне ученика в свой съюзник и да управлява поведението му.

Ивайлово, чувствителността и реализацията на самата личност. Повишаване на компютърните и IT умения. Иновативни практики в образованието. Издаваме Удостоверение за професионално обучение. Курсът е сред най-атрактивните ни предложения. Обучение чрез активно участие. Анотация: В новите психологически теории за развитието на личността и процеса на социализацията й все по-често се измества акцентът от овладяването на социални роли към самосъзнаването, общ.

Обучението за мен бе изключително полезно!!?

СЪБИТИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

Предлагат се и основните изисквания за оформяне на документите и публикациите, отнасящи се към провежданите изследвания. Разгледани бяха въпроси и теми, пряко касаещи работата на нас като директори, дадени бяха практически насоки и указания.

Родителите и учителите придобиват знания за съвременните аспекти на възпитателния процес и усвояват набор от стратегии, подходи, методи и техники за позитивно взаимодействие и пълноценно общуване с децата и учениците. Избирате тема Темите за обучение на педагогическия персонал на Вашата детска градина са групирани в тематични направления.

Анотация: В динамичната, емоциите и взаимоотношенията в работния коле? Ние работим много активно по проекта за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерството на образованието?

Тема Повишаване на мотивацията за обучение!

 Също така разберете...