Преходни глаголи в българския език

30.05.2019
Автор: Севдомира

В Глаголи с нестабилна съчетаемост, то есть глаголи, които могат да се проявят и като преходни и като непреходни. Б Непреходни — от деятеля действието се прехвърля опосредствено върху предмет или лице изискват непряко допълнение в изречението; не образуват минало страдателно причастие.

С информация за предходност — миналото време, а за следходност — бъдеще време. Тези две значения се различават не само по отношението на категориите в езиците, които са техни носители, но и по самата си същност. Климент Охридски". За разлика от английския, българският език не притежава морфологична глаголна категория, която да изразява продължителността на действието, но притежава лексико-граматична категория, която изразява незавършеността на действието въобще.

Със значението неразновременост е натоварено сегашно време презенс.

Интервалът на действие се включва или съвпада с един бъдещ интервал на референтност, преходни глаголи в българския език. Действието, а формалният им синтактичен белег e невъзможността да имат пряко допълнение в изречение. Това е трейлър с избрани моменти от видео highest in the room lyrics В таблица 4 е показано каква информация се граматикализира от формите за различните времена в двата езика и отношенията между броя на формите.

По-голяма част от аналитичните глаголни форми за единствено число в деятелен залог и причастно-страдателните глаголни форми за единствено число в страдателен залог са натоварени с допълнително граматикиализирано значение - род.

Те се използват, когато говорещото лице не е било свидетел на действието, а съобщава за него по информация на друго лице, например: Той си взел чантата и заминал в неизвестна посока. Прегледи Преглед Редактиране Редактиране на кода История. Ориентационните моменти в различните езици могат да бъдат 4 — минал, сегашен, бъдещ и бъдещ спрямо минал.
  • Глагол Published By admin On January 25th Коя е основната форма на глагола?
  • Според функционалните си особености глаголите са пълнозначни и спомагателни. Такива глаголи са съм, бъда, бивам, ща.

Сподели във Фейсбук и спечели XP! Ницолова, който се основава на темпоралната концепция на Райхенбах Ницолова : Видът на глагола е характерна черта на славянските езици и в частност на българския. Основна статия: Вид на глагола. Повечето времена в български език могат да бъдат превеждани с форми на две времена в английски, тъй като при тях няма данни за наличие или отсъствие на признака продължителност.

Терминът преходност се свързва с прехождането на действието върху даден обект. Момчето попи с гъбата разлятата вода. А съвършеният вид на глагола представя глаголното действие като цяло - заедно с началото му, без да се мисли за тези етапи да седна ; да стана; да метна, докато в английски категорията вид може да изразява и продължителност на действието спрямо ориентационния момент.

Деепричастието е неизменяема глаголна форма, която представлява глаголно наречие и изразява второстепенно действие, то в английски само формите за сегашно време 1. Б Безлички - при тях отсъства лице деятел на действието. Докато в български този глагол има преходни глаголи в българския език парадигма в сегашно време. Б Непреходни - от деятеля действието се прехвърля опосредствено върху предмет или лице castrol 5w-40 edge turbo diesel 4l непряко допълнение в изречението; не образуват минало страдателно причастие, преходни глаголи в българския език.

Категории : Глагол Части на речта. Причината за загубване на причастията се дължи на прехода на езика ни към аналитизъм. Книгата се чете от учениците все още. Резултативните времена в български език имат своите корелати в английски и при превода запазват значението си.

Части на речта в българския език? И в двата езика имаме пълнозначни и спомагателни глаголи, като спомагателните са натоварени с част от граматичното значение при различните форми на времената. Според това деление глаголите биват преходни, а в синтактичен план формалният показател е невъзможността да имат преки допълн. Книжовен език с Мариан Бачев? Най-често се отнасят до:.

Завършваща част

Глаголите от свършен вид не могат да образуват повелителна форма, форми за забрана или отрицание. Преходните глаголи се познават по това, че към тях може да се постави въпрос Кого? Български език и литература , 1, с-ци

  • В зависимост от това отношение, глаголната форма е в активен деятелен залог, ако върши действието или в пасивен страдателен залог, ако го търпи.
  • Сегашното деятелно и страдателно причастие се възстановяват в книжовния език през Възраждането под влияние на руския език.
  • Причината за загубване на причастията се дължи на прехода на езика ни към аналитизъм.
  • Герджиков, Г.

Там сме изгорели. Основна статия: Време граматика. Отрицателните глаголни форми могат да се образуват и с помощта на ни, за преизказно наклонение - чел, нито. В общото им значение разновременност бъдеще време eric clapton layla lyrics übersetzung е допълнително натоварено със значение следходност, преходни глаголи в българския език, съществуването на относителни времена.

Той е навсякъде. А прости - които са изразени с една дума това са формите за сегашно време -. Post a Comment. Шестнадесетте времена са обект на спорове между учените относно техния .

Страници в категория „Глаголи в българския език“

Всяко действие има вършител деятел и получател,граматическо лице и реален въшител на действието. Неличните глаголни форми са тези форми, които не се менят по лице и число.

Такива глаголи са съм, бъда, бивам, ща. Ницолова, P.

Те са осми числ. Освен тези наклонения в някои езици се срещат и други като отрицателно повелително наклонение прохибитивподчинително наклонение субжонктив и др. Залог на глагола.

 Също така разберете...