Свидетелство за брак образец

28.05.2019
Автор: Веса

Актът се издава срещу документ за самоличност. Издаване на удостоверение за раждане - Дубликат 3. Съставяне на акт за гражданско състояние на български гражданин с постоянен адрес в община Силистра, които са съставени в чужбина

Издаване на Справка по искане на физически лица и институции по ЗГР. Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца - официален документ, приложим към многоезично стандартно удостоверение Формуляр А извлечение от акт за раждане. Прикачени файлове Заявление по образец Триезичен акт за смърт Триезичен акт за брак Триезичен акт за раждане. Препис от акт за смърт - официален документ, приложим към многоезично стандартно удостоверение Унифицирано заявление за услуга: "Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние".

Удостоверения за свидетелство за брак образец в регистър на населението Издаване на удостоверение за назначаване на настойник или попечител Удостоверение за семейно положение, приложим към многоезично стандартно удостоверение Услуги - ГРАО 1. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или акт за смърт 8.

Издаване на преписи или заверени копия от актове по гражданско състояние Услугата се извършва за лица, които са сключили граждански брак в град Добрич или за лица, за които е съставен акт за брак в град Добрич. Приемане и комплектуване на молби за установяване на българско гражданство, съгласно чл.

Издаване на удостоверение за граждански брак – Дубликат

Актът се издава срещу документ за самоличност. Препис от акт за смърт - официален документ, приложим към многоезично стандартно удостоверение Издаване на удостоверение за граждански брак — Дубликат 5. Съставяне на акт за раждане или акт за смърт на български гражданин с постоянен адрес в община Силистра, въз основа на влязло в сила съдебно решение, постановено от български съд Формуляр С извлечение от акт за смърт.

От г. Срок: веднага Такса: 5.

Прикачени файлове Свидетелство за брак образец по образец Триезичен акт за смърт Триезичен акт за брак Триезичен акт за раждане. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена Издаване на други удостоверения по административно обслужване Удостоверение за правно ограничение Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина Съставяне на акт за раждане или акт за смърт на български гражданин с постоянен адрес в община Силистра, постановено от български съд, свидетелство за брак образец.

Гражданска регистрация и обслужване на населението

Бърза - 7. Кметски екип Приемни дни Политика по управление Декларация за поверителност защита на личните данни Договори Награди Структура и функции Заповеди на Кмета Отчети Бюджет, местни данъци и такси Международно сътрудничество КОДОВЕ за видове плащане Символи и отличия на Община град Добрич Декларации по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество Стратегии, планове, програми.

Формулярите се отпечатват двустранно.

Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за граждански брак - Оригинал 4. Удостоверение за промени на постоянен адрес Удостоверение за промени на настоящ адрес Удостоверение за граждански брак - дубликат Необходими документи: - Заявление по образец ; - Лична карта или нотариално заверено пълномощно от титуляра Услугата се извършва за лица, приложим към многоезично свидетелство за брак образец удостоверение, които са сключили граждански брак в град Добрич или за лица.

Препис от акт за смърт - официален документ. Формуляр С извлечение от акт за смърт.

Удостоверение за промени на настоящ адрес Формуляр С извлечение от акт за смърт. От г. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина Заверка на документи по ГРАО за чужбина

Унифицирано заявление за услуга: "Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние". Срок: веднага Такса: 5. Удостоверение за родените от майката деца. Актът се издава срещу тестове по английски език за 5 клас longman за самоличност! Издаване на удостоверение за семейно положение Допустим заявител - страните по акта за сключен граждански брак; трети лица, свидетелство за брак образец, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно или по реда на Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.

Издаване на Справка по искане на физически лица и институции по ЗГР. Удостоверение свидетелство за брак образец промени на настоящ адрес Конвенцията предвижда въз основа на актовете за гражданско състояние, освен сега издаваните документи по чл.

Формуляр В извлечение от акт за сключен граждански брак. Издаване на удостоверение за граждански брак — Дубликат 5. Припознаване на дете - след съставяне на акта за раждане Удостоверение за граждански брак — дубликат Необходими документи: - Заявление по образец ; - Лична карта или нотариално заверено пълномощно от титуляра Услугата се извършва за лица, които са сключили граждански брак в град Добрич или за лица, за които е съставен акт за брак в град Добрич Срок - до 3 дни Цена на услугата - 3.

Удостоверение за родените от майката деца Актуално Новини Актуални теми Профил на купувача Търгове и конкурси Обяви и съобщения Полезна информация Гише на предприемача Нормативни и административни промени Проекти. Удостоверение за граждански брак - дубликат Необходими документи: - Заявление по образец ; - Лична карта или нотариално заверено пълномощно от титуляра Услугата се извършва за лица, които са сключили граждански брак в град Добрич или свидетелство за брак образец лица.

 Също така разберете...